СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ТРАНСКРИПЦИИ КИТАЙСКИХ ИЕРОГЛИФОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ТРАНСКРИПЦИИ КИТАЙСКИХ ИЕРОГЛИФОВ

 

pinyin

Русская

English

français

a

a

a

a

ai

ай

ai

ngai (iai)

an

ань

an

ngan

ang

ан

ang

ngang

ao

ао

ao

ngao

ba

ба

pa

pa

bai

бай

pai

pai

ban

бань

pan

pan

bang

бан

pang

pang

bao

бао

pao

pao

bei

бэй

pei

pei

ben

бэнь

pèn

penn

beng

бэн

pêng

peng (poung)

bi

би

pi

pi

bian

бянь

pien

pien

biao

бяо

piao

piao (piou)

bie

бе

pieh

pie

bin

бинь

pin

pin

bing

бин

ping

ping

bo

бо

po

pouo (pe)

bu

бу

pu

pou

ca

ца

ts’a

ts’a

cai

цай

ts’ai

ts’ai

can

цань

ts’an

ts’an

cang

цан

ts’ang

ts’ang

cao

цао

ts’ao

ts’ao

ce

цэ

ts’ê

ts’e (tch’e)

cen

цэнь

ts’èn

ts’enn (tch’enn)

ceng

цэн

ts’êng

ts’eng

cha

ча

ch’a

tch’a

chai

чай

ch’ai

tch’ai

chan

чань

ch’an

tch’an

chang

чан

ch’ang

tch’ang

chao

чао

ch’ao

tch’ao

che

чэ

ch’ê

tch’e

chen

чэнь

ch’ên

tch’enn

cheng

чэн

ch’êng

tch’eng

chi

чи

ch’ih

tch’eu

chong

чун

ch’ung

tch’oung

chou

чоу

ch’ou

tch’eou

chu

чу

ch’u

tch’ou

chua

чуа

ch’ua

tch’oua
?

chuai

чауй

ch’uai

tch’ouai

chuan

чуань

ch’uan

tch’ouen

chuang

чуан

ch’uang

tch’ouang

chui

чуй

ch’ui

tch’ouei

chun

чунь

ch’un

tch’ouenn

chuo

ча

ch’o

tch’o (tch’ouo)

ci

цы

tz’u

ts’eu

cong

цун

ts’ung

ts’ouong

cou

цоу

ts’ou

ts’eou

cu

цу

ts’u

ts’ou

cuan

цуань

ts’uan

ts’ouan

cui

цуй

ts’ui

ts’ouei

cun

цунь

ts’un

ts’uenn

cuo

цо

ts’o

ts’ouo

da

да

ta

ta

dai

дай

tai

tai

dan

дань

tan

tan

dang

дан

tang

tang

dao

дао

tao

tao

de

дэ

te

dei

дей

tei

tei  ?

den

день

tên  ?

tenn
?

deng

ден

têng

teng

di

ди

ti

ti

dian

дянь

tien

tien

diao

дяо

tiao

tiao

die

де

tieh

tie

ding

дин

ting

ting

diu

дю

tiu

tiou

dong

дун

tung

toung

dou

доу

tou

teou

du

ду

tu

tou

duan

дуань

tuan

touan

dui

дуй

tui

touei

dun

дунь

tun

touenn

duo

до

to

touo (to)

e

э

o (ngo, oh)

ngo

ei

эй

(ai)

(ei), ngai

en

энь

ên

ngenn

er

эр

êrh

eul

fa

фа

fa

fan

фань

fan

fan

fang

фан

fang

fang

fei

фэй

fei

fei

fen

фэнь

fên

fenn

feng

фэн

fêng

feng

fo

фо

fo

fo

fou

фоу

fou

feou

fu

фу

fu

fou

ga

га

ka

ka

gai

гай

kai

kai

gan

гань

kan

kan

gang

ган

kang

kang

gao

гао

kao

kao

ge

гэ

ko

ko

gei

гэй

kei

(kei)

gen

гэнь

kên

kenn

geng

гэн

kêng

keng

gong

гун

kung

koung

gou

гоу

kou

keou

gu

гу

ku

kou

gua

гуа

kua

koua

guai

гуай

kuai

kouai

guan

гуань

kuan

kouan

guang

гуан

kuang

kouang

gui

гуй

kuei

kouei

gun

гунь

kun

kouenn

guo

го

kuo

kouo

ha

ха

ha

ha  ?

hai

хай

hai

hai

han

хань

han

han

hang

хан

hang

hang

hao

хао

hao

hao

he

хэ

ho

he (ho)

hei

хэй

hêh (hei)

hei

hen

хэнь

hên

henn

heng

хен

hêng

heng

hong

хун

hung

houng

hou

хоу

hou

hou

hu

ху

hu

hou

hua

хуа

hua

houa

huai

хуай

huai

houai

hui

хуэй (хуй)

hui (huei)

houei

hun

хунь

hun

houenn

hou

хоу

huo

houo

ji

цзи

chi (tsi)

ki (tsi)

jia

цзя

chia (chiah, kia, tsia)

kia

jian

цзянь

chien (tsien)

kien (tsien)

jiang

цзян

chiang (kiang, tsiang)

kiang (tsiang)

jiao

цзяо

chiao (tsiao)

kiao (tsiao)

jie

цзе

chieh (chiai,
kiai)

kie (kiai, tsie)

jin

цзинь

chin (kin, tsin)

kin (tsin)

jing

цзин

ching (king, tsing)

king (tsing)

jiong

цзюн

chiung

kioung

jiu

цзю

chiu (tsiu)

kiou (tsiou)

ju

цзюй

chü

kiu (tsiu)

juan

цзюань

chüan

kiuen (tsiuen)

jue

цзюэ (цзюе)

chüeh

kiue (kio, tsiue, tsio)

jun

цзюнь

chün

kiun

ka

ка

k’a

k’a

kai

кай

k’ai

k’ai (k’iai)

kan

кань

k’an

k’an

kang

кан

k’ang

k’ang

kao

као

k’ao

k’ao

ke

кэ

k’o

k’e (k’o)

ken

кэнь

k’ên

k’enn

keng

кэн

k’êng

k’eng

kong

кун

k’ung

k’oung

kou

коу

k’ou

k’eou

ku

ку

k’u

k’ou

kua

куа

k’ua

k’oua

kuai

куай

k’uai

k’ouai

kuan

куань

k’uan

k’ouan

kuang

куан

k’uang

k’ouang

kui

куй

k’uei

k’ouei

kun

кунь

k’un

k’ouenn

kuo

ко

k’ou

k’ouo

la

ла

la

la

lai

лай

lai

lai

lan

лань

lan

lan

lang

лан

lang

lang

lao

лао

lao

lao

le

лэ

le  ?

lei

лэй

lei

lei

leng

лэн

lêng

leng

li

ли

li

li

lia

ля

lia

lia  ?

lian

лянь

lien

lien (liuen)

liang

лян

liang

leang

liao

ляо

liao

leao

lie

ле

lieh

lie

lin

линь

lin

lin

ling

лин

ling

ling

liu

лю

liu

liou

long

лун

lung

loung

lou

лоу

lou

leou

lu

лу

lu

lou

люй

liu

luan

луань

luan

louan

lüe

люэ (люе)

lüeh

liue (loe)

lun

лунь

lun

liun  ?

luo

ло

lo

lo

ma

ма

ma

ma

mai

май

mai

mai

man

мань

man

man

mang

ман

mang

mang

mao

мао

mao

mao

mei

мэй

mei

mei

men

мэнь

mên

menn

meng

мэн

mêng

meng

mi

ми

mi

mi

mian

мянь

mien

mien

miao

мяо

miao

miao

mie

ме

mie

mie

min

минь

min

min

ming

мин

ming

ming

miu

мю

miu

miou

mo

мо

mo

mo (mouo)

mou

моу

mou

meou

mu

му

mu

mou

na

на

na

na

nai

най

nai

nai

nan

нань

nan

nan

nang

нан

nang

nang

nao

нао

nao

nao

ne

нэ

(nê)

ne  ?

nei

нэй

nei (nui)

nei

nen

нэнь

nên (nuen, nun)

nuenn

neng

нэн

nêng

neng

ni

ни

ni

gni

nian

нянь

nien

gnien

niang

нян

niang

gniang

niao

няо

niao

gniao

nie

не

nieh

gnie

nin

нинь

nin

gnin

ning

нин

ning

gning

niu

ню

niu

gniou

nong

нун

nung

noung

nou

ноу

nou

neou

nu

ну

nu

nou

нюй

gniu

nuan

нуань

nuan

nouan

nüe

нюэ

nüeh

gnio

nuo

но

no

no (nouo)

o

о

o (oh, ngo)

o  ?

ou

оу

ou

ngeou

pa

па

p’a

p’a

pai

пай

p’ai

p’ai

pan

пань

p’an

p’an

pang

пан

p’ang

p’ang

pao

пао

p’ao

p’ao

pei

пэй

p’êi

p’ei

pen

пэнь

p’ên

p’enn

peng

пэн

p’êng

p’eng (p’oung)

pi

пи

p’i

p’i

pian

пянь

p’ien

p’ien

piao

пяо

p’iao

p’iao

pie

пе

p’ieh

p’ie

pin

пинь

p’in

p’in

ping

пин

p’ing

p’ing

po

по

p’o

p’e (p’ouo)

pou

поу

p’ou

p’eou

pu

пу

p’u

p’ou

qi

ци

ch’i (ts’i)

ts’i (k’i)

qia

ця

ch’ia (ch’iah)

k’ia

qian

цянь

ch’ien (ts’ien)

ts’ien (k’ien)

qiang

цян

ch’iang (ts’iang)

k’iang (ts’iang)

qiao

цяо

ch’iao (ts’iao)

k’iao (ts’iao)

qie

це

ch’ieh (ts’ieh, ch’ie, ts’ie)

k’ie (ts’ie)

qin

цинь

ch’in (ts’in)

k’in (ts’in)

qing

цин

ch’ing (ts’ing)

k’ing (ts’ing)

qiong

цюн

ch’iong (ch’iung)

k’ioung

qiu

цю

ch’iu (ts’iu)

k’iou (ts’iou)

qu

цюй

ch’ü (ch’üh, ts’ü)

k’iu (ts’iu)

quan

цюань

ch’üan (ts’üan)

k’iuen (ts’iuen)

que

цюэ (цюе)

ch’üeh

k’iue (k’io, ts’io)

qun

цюнь

ch’ün (ch’üin)

k’iun

ran

жань

jan (ran)

jen

rang

жан

jang (rang)

jang

rao

жао

jao (rao)

jao

re

жэ

jê (reh, rae)

je

ren

жэнь

jên (ren)

jenn

reng

жэн

jêng (reng)

jeng

ri

жи

jih (rih)

jeu

rong

жун

jung (rong)

joung

rou

жоу

jou (reo)

jeou

ru

жу

ju (ru, ruh)

jou

ruan

жуань

ruan (ruan)

jouan

rui

жуй

jui (rui)

jouei

run

жунь

jun (ruen)

juenn

ruo

жо

jo (roh)

jo

sa

са

sa

sa

sai

сай

sai

sai

san

сань

san

san

sang

сан

sang

sang

sao

сао

sao

sao

se

сэ

se  ?

sen

сэнь

sen

senn  ?

seng

сэн

sêng

seng

sha

ша

sha

cha

shai

шай

shai

chai

shan

шань

shan

chan (chen)

shang

шан

shang

chang

shao

шао

shao

chao

she

шэ

shê

che

shei

шэй

(shei, shui)

(chouei)

shen

шэнь

shên

chenn

sheng

шэн

shêng

cheng

shi

ши

shih

cheu

shou

шоу

shou

cheou

shu

шу

shu

chou

shua

шуа

shua

choua

shuai

шуай

shuai

chouai

shuan

шуань

shuan

chouan

shuang

шуан

shuang

chouang

shui

шуй

shui

chouei

shun

шунь

shun

chouenn

shuo

шо

shuo

chouo (cho)

si

сы

ssu (szu)

seu

song

сун

sung

soung

sou

соу

sou

seou

su

су

su

sou

suan

суань

suan

suan

sui

суй

sui

souei

sun

сунь

sun

suenn

suo

со

so

souo

ta

та

t’a

t’a

tai

тай

t’ai

t’ai

tan

тань

t’an

t’an

tang

тан

t’ang

t’ang

tao

тао

t’ao

t’ao

te

тэ

t’ê

t’e

teng

тэн

t’êng

t’eng

ti

ти

t’i

t’i

tian

тянь

t’ien

t’ien

tiao

тяо

t’iao

t’iao

tie

те

t’ieh

t’ie

ting

тин

t’ing

t’ing

tong

тун

t’ung

t’oung

tou

тоу

t’ou

t’eou
?

tu

ту

t’u

t’ou

tuan

туань

t’uan

t’ouan

tui

туй

t’ui

t’ouei

tun

тунь

t’un

t’ouenn

tuo

то

t’o

t’ouo

wa

ва

wa

wa

wai

вай

wai

wai

wan

вань

wan

wan

wang

ван

wang

wang

wei

вэй

wei

wei

wen

вэнь

wên

wenn

weng

вэн

wêng

woung

wo

во

wo

wo

wu

у

wu

ou

xi

си

hsi

si (hi)

xia

ся

hsia

hia

xian

сянь

hsien

hien (sien)

xiang

сян

hsiang

hiang (siang)

xiao

сяо

hsiao

hiao (siao)

xie

се

hsieh

hie (hiai, sie)

xin

синь

hsin

hin (sin)

xing

син

hsing

hing (sing)

xiong

сюн

hsiung

hioung

xiu

сю

hsiu

hiou (siou)

xu

сюй

hsü

hiu (siu)

xuan

сюань

hsüan

hiuen (siuen)

xue

сюэ (сюе)

hsüeh

hiue (siue, hio, sio)

xun

сюнь

hsün

hiun (siun)

ya

я

ya (yai , iah, iai)

ia

yan

янь

yen (ien)

ien

yang

ян

yang (iang)

 iang

yao

яо

yao (iao)

iao

ye

е

yeh (ie, ieh)

ie

yi

и

i (ih)

i

yin

инь

yin (in)

in

ying

ин

ying (ing)

ing

yo

ио

yo (yüeh, ioh)

io

yong

юн

yung (iong)

ioung

you

ю

yu (iu)

iou

yu

юй

yü (ü, iuh)

iu

yuan

юань

yüan (üan)

iuen

yue

юэ (юе)

yüeh (üeh)

iue (io)

yun

юнь

yün (üin)

iun

za

цза

tsa

tsa

zai

цзай

tsai

tsai

zan

цзань

tsan

tsan

zang

цзан

tsang

tsang

zao

цзао

tsao

tsao

ze

цзэ

tsê (tseh)

tse  ?

zei

цзэй

tsei (tsê, tseh)

zen

цзэнь

tsên

tsenn

zeng

цзэн

tsêng

tseng

zha

чжа

cha

tcha

zhai

чжай

chai

tchai

zhan

чжань

chan

tchan (tchen)

zhang

чжан

chang

tchang

zhao

чжао

chao

tchao

zhe

чжэ

chê

tche

zhei

чжэй

(chei)

(tchei)

zhen

чжэнь

chên

tchenn

zheng

чжэн

chêng

tcheng

zhi

чжи

chih

tcheu

zhong

чжун

chung

tchoung

zhou

чжоу

chou

tcheou

zhu

чжу

chu

tchou

zhua

чжуа

chua

tchoua

zhuai

чжуай

chuai

zhuan

чжуань

chuan

tchouen

zhuang

чжуан

chuang

tchouang

zhui

чжуй

chui

tchouei

zhun

чжунь

chun

tchouenn

zhuo

чжо

cho

tchouo (tcho)

zi

цзы

tzu

tseu

zong

цзун

tsung

tsoung

zou

цзоу

tsou

tseu

zu

цзу

tsu

tsou

zuan

цзуань

tsuan

tsouan

zui

цзуй

tsui

tsouei

zun

цзунь

tsun

tsuenn

zuo

цзо

tso

tsouo (tso)

 

© С.И.Кучера 1992

 

 

О написании японских имен и географических названий
по-русски

В официальной документации РФ для записи японских слов применяется система «росиядзи».
«Росиядзи» – это система написания японских слов буквами кирилловского
алфавита, разработанная в 1917 г. видным российским востоковедом Е.Д. Поливановым.

Вопросы русской транскрипции японского языка хорошо проработаны – помимо различных японско-русских слова­рей с указанием произношения в нашей стране давно изданы специализиро­ванные словари чтения японских имен и фамилий, а также словари чтения японских географических названий.

Русский язык располагает достаточными средствами для написания японских слов по-русски с высокой степенью точности, более высокой, чем например, по-английски.

В русском языке есть все буквы, соответствующие японским, в т.ч. такие, как «я», «ю», «ё», тогда как по-английски их приходится передавать сочетаниями типа «ya», «yu», «yo». Слог «цу» по-английски записывается «tsu».

Вместе с тем, к сожалению, японские имена и географические названия по-русски часто пишут, механически подставляя вместо английских букв русские. Чаще всего это происходит, когда это написание по-английски (само по себе деформированное) приходит к нам из Европы, из зарубежных филиалов японских фирм, а затем подвергается дальнейшему искажению.

Прежде всего проблемы возникают со словами, написанными по системе Хэпберна. В них имеются слоги «sha», «shu», «shi», «tsu», «chi». Если их воспроизводить
по-русски непосредственно из японского языка, то следует писать соответственно «ся», «сю», «си», «цу», «ти». На практике их чаще всего пишут «ша», «шу», «ши», «тсу», «чи».

Следует отметить, что английское «sh» звучит не­много тверже, чем то японское
сочетание, которое оно воспроизводит, хотя в целом оно передает звучание
соответствую­щего слога. Русское «ш» звучит гораздо жестче, чем английское «sh»,
и приводит к искажению, поскольку в японском языке звук «ш» отсутствует. Ниже
приводятся некоторые примеры правильного воспроизведения некоторых
распространенных сейчас японских слов – фамилий, названий фирм и т.д. (в
скобках приведены ненормативные варианты транскрипции).

Matsushita = Мацусита (название фирмы, известной под торговыми марками Panasonic, Technics); на слух это слово воспринима­ется скорее как Мацусьта (иногда пишут Мацушита; это неправильно, т.к. на практике это произносят как Мацушыта, причем с ударением на «шы»).

Mitsubishi = Мицубиси (нередко можно встретить такие варианты, как Мицубиши, Митсубуши, если их произнести так, как они написаны, то для японца это прозвучит странно).

Nissho Iwai = Ниссё Иваи (иногда пишут Нисшо Иваи; однако попробуйте найти японца, который сможет произнести Нисшо).

Kyushu = Кюсю, один из четырех самых крупных островов Японии.

Marubeni = Марубэни (многие склонны считать, что английская буква «е» и русская «е» – это одно и тоже; на самом деле английское «е» – это скорее «э»; «бе» в Марубени звучит в слове «берег», хотя по-японски отчетливо прослушивается
все-таки «э оборотное»)

Toyota = Тоёта (на практике все чаще пишут Тойота, и по-видимому, с этим уже ничего не поделаешь, слово «Тойота» уже вошло в современный русский язык и стало языковым фактом).

Suzuki = Судзуки (по-русски это нередко пишется Сузуки; это неточно).

В 70-х годах в СССР продавалась аудиотехника Sanyo, которую обозначали как Санио. В действительности это пишется как Санъё (на слух воспринимается как Сан-ё). Любопытно, что есть японская фирма Sanio, название которой действительно пишется по-русски как Санио.

В тех же магазинах продавались также японские термосы и зонтики с торговой маркой Zojirushi (Дзо-дзируси), на этикетках был изображен симпатичный слон: «дзо» по-японски означает слон, «дзируси», озвонченный вариант «сируси» – торговая марка. На ярлыках же было написано Зоюруши.

Fujifilm = Фудзи-фильм, название известной фотопленки; в рекламах этой фирмы ее название сейчас пишут как Фуджифилм; кстати, в многочисленных материалах о Японии, где встречается название символа этой страны горы Фудзи, которое и применено в названии рассматриваемой фирмы, это название горы написано правильно.

«Суши»-бары. Блюдо называется «суси».

 

Ниже приводится справочная таблица на основе японской азбуки «кана», с помощью которой можно
сориентироваться в русской транскрипции японских слов, написанных по-английски

 

wa

ва

ra

ра

ha (ba)

ха (ба)

na

на

ri

ри

hi (bi)

хи (би)

ni

ни

ru

ру

fu (bu)

фу (бу)

nu

ну

re

рэ

he (be)

хэ (бэ)

ne

нэ

wo

о

ro

ро

ho (bo)

хо (бо)

no

но

ya

я

ma

ма

ta (da)

та (да)

sa (za)

са (дза)

mi

ми

chi (ji)

ти (дзи)

shi (ji)

си (дзи)

yu

ю

mu

му

tsu (zu)

цу (дзу)

su (zu)

су (дзу)

me

мэ

te (de)

тэ (дэ)

se (ze)

сэ (дзэ)

yo

ё

mo

мо

to (do)

то (до)

so (zo)

со (дзо)

ka (ga)

ка (га)

a

а

ki (gi)

ки (п)

i

и

ku (gu)

ку (гу)

u

у

ke (ge)

кэ (гэ)

e

э

ko (go)

ко (го)

o

о

В скобках указаны слоги с озвончением

 

 


[1] В Японии для записи
японских слов латиницей используются две системы. Это так называемая «официальная
система» и система Хэпберна, получившая наибольшее распространение среди
иностранцев.

Об авторе Евгений Бартов

Переводческо-редакторская пехота :)

Добавить комментарий facebook


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*


Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>